Mielec: Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Mielec: Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

ZAWIADOMIENIE
XVIII SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.00
w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu
przy ul. Wyspiańskiego 6


TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2020 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2019 rok.
13. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu,
a podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz wykonującymi działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda  Biernackiego w Mielcu za 2019 rok.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2019 przez Powiat Mielecki.
17. Informacja zbiorcza o umowach zawartych w 2019 r. przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 lutego 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 maja 2020 roku.
21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
22. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.
24. Roczna Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2019 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
25.  Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2019 rok.
26. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2019.
27. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2019 wraz z rekomendacjami.
28. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
29. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2019.
30. Sprawozdanie o stanie sanitarno –higienicznym Powiatu Mieleckiego w 2019 r.
31. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej Powiatu Mieleckiego za rok 2019.
32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2019 r.
33. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

 Marek Paprocki

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.