Rolnictwo: Rusza pomoc dla producentów chmielu

Rolnictwo: Rusza pomoc dla producentów chmielu

Od dnia 29 lipca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową de minimis w rolnictwie dla producenta rolnego, któremu za 2020 r. lub za 2021 r. została przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Beneficjentem pomocy może być producent rolny:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
  3. który uprawiał chmiel w 2020 r. lub 2021 r.;
  4. któremu za 2020 r. lub 2021 r. została przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  5. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jednak nie większej niż 5 ha.

Stawka pomocy wynosi:

  • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.,
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 11 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. 

Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków oraz ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym nie może przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych/obrotowych.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.