Strzyżów: Nabór na stypendia pomostowe 2022

Strzyżów: Nabór na stypendia pomostowe 2022

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2022) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

 Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”.

Wnioski o uzyskanie rekomendacji należy zgłaszać w terminie do 29 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o źródłach dochodów za miesiąc czerwiec br., zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie zameldowanie na terenie Gminy Strzyżów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o przyjęciu na studia, kserokopię świadectwa dojrzałości.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00.

Wydrukowany z systemu wniosek z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Organizacje Lokalne sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej, w terminie do 1 września.

Stypendia kierowane są do studentów, którzy spełniają poniższe kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu),

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

a) W I semestrze – prócz spełnienia kryteriów określonych w § 3, przesłanie do FEP w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu studiów, o których mowa w § 1. Dokument wydany przez Dziekanat lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz nazwę kierunku studiów.

b) W II semestrze – przedłożenie, w terminie: -do 12 marca 2023 r., zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Dokument wydany przez Dziekanat uczelni lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz adnotację o zaliczeniu I semestru.

Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania lub Stypendysta ma dług punktowy lub warunek, Stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu I roku.

Formularz zobowiązania zostanie przekazany stypendyście mailowo po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia z Dziekanatu uczelni lub Biura obsługi studenta zawierającym pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz informację o rozliczeniu rocznym lub długu punktowym lub warunku; -do 15 czerwca 2023 r., sprawozdania merytorycznego z udziału w programie stypendialnym na formularzu, który zostanie udostępniony stypendyście na jego indywidualnym koncie w systemie do składania wniosków. Wzór sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

c) Zrealizowanie projektu społecznego w trakcie roku akademickiego, na który przyznane zostało stypendium lub w czasie wakacji, w ramach przedsięwzięć społecznych realizowanych lub akredytowanych przez FEP4 . Informacja na temat przedsięwzięć społecznych będzie dostępna na stronie Programu na początku roku akademickiego.

Pozostałe szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pana Gabriela Gąsiora telefonicznie pod numerem 884 171 227.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email