Strzyżów: Wybory ławników sądów powszechnych

Strzyżów: Wybory ławników sądów powszechnych

Z dniem 31 grudnia br. upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 217) nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję lat 2024 – 2027. Termin zgłaszania kandydatów do pełnienia tych funkcji zgodnie z art. 162 § 1 cyt. wyżej ustawy upływa z dniem 30 czerwca br.

Według ustaleń Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rada Miejska w Strzyżowie wybierze:

1)      1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

2)      2 ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 217) do zgłaszania kandydatów upoważnionymi są:

1) Prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu.

2) Grupa co najmniej 50 obywateli stale zamieszkujących na terenie gminy, mających czynne prawo wyborcze. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.

Zgłaszając kandydata na ławnika należy wypełnić kartę zgłoszenia wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Formularze kart zgłoszenia pobrać można w pokoju Nr 7 Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ze strony internetowej gminy www.strzyzow.pl/bip zakładka wybory ławników sądowych 2023 lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formu larz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow.

1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt.1-4powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

ŁAWNIKIEM może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;

5) duchowni;

6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

7) funkcjonariusze Służby Więziennej;

8) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w pokoju Nr 7 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email