Tarnobrzeg: Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych

Tarnobrzeg: Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych

Od 17 do 30 listopada 2023 trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Tarnobrzega na lata 2023-2027.

Problemy społeczne rozumiane są jako powtarzające się, masowe zjawiska uznawane przez daną społeczność za negatywne, złe, niekorzystne, których nasilenie budzi zaniepokojenie mieszkańców i może przyczynić się do dezorganizacji życia społecznego. Jako zasoby umożliwiające radzenie sobie z problemami społecznymi określa się wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz podmioty, które działają w obszarze polityki społecznej, a także infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia działań.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tarnobrzega to przedstawiona w formie dokumentu koncepcja działań, zmierzających do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania i profilaktyki zagrożeń społecznych w mieście oraz budowy systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców Tarnobrzega.

Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowią art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którymi gmina opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych, a do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Opracowany projekt Strategii wpisuje się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej Województwa Podkarpackiego oraz w Strategię Rozwoju Miasta Tarnobrzega. Konstrukcja tego swoistego dokumentu planistycznego gwarantuje, iż cele zapisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnobrzega znajdują się w głównym nurcie działań podejmowanych przez samorząd miasta i województwa.

Konsultacje ww. dokumentu przeprowadzane są w celu poznania opinii i propozycji mieszkańców do projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Tarnobrzega na lata 2023-2027”, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Konsultacje będą przeprowadzone przez przyjmowanie uwag, wniosków i propozycji na formularzu zgłaszania uwag do projektu Strategii zamieszczonym:

  1. w serwisie internetowym Miasta Tarnobrzeg pod adresem: kliknij tutaj
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega pod adresem: kliknij tutaj

Dokument projektu Strategii zamieszczony został w BIP Urzędu miasta Tarnobrzega pod adresem: kliknij tutaj

Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy Tarnobrzega oraz organizacje pozarządowe, a także Rada Seniorów Miasta Tarnobrzega, Młodzieżowa Rada Miasta Tarnobrzega, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Tarnobrzega na lata 2023-2027 można przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres mopr@mopr.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Mikołaja Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg,
  3. osobiście w siedzibie MOPR w Tarnobrzegu przy ul. Mikołaja Kopernika 3.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Poniżej zamieszczamy formularz przeznaczony do zbierania wszelkich uwag i propozycji.

Podziel się tym artykułem:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email